Навчальна практика (Лабораторія)

Практичне навчання

Навчальна практика

Практичне навчання здобувачів освіти в комунальному закладі «Бериславський медичний коледж» Херсонської обласної ради є невід’ємною складовою частиною процесу підготовки майбутніх медичних та фармацевтичних працівників і проводиться на оснащених відповідним чином базах сучасних лікувально-профілактичних та аптечних закладів області.

Мета і зміст практики

1.1 Метою практики є оволодіння здобувачами освіти сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії, формування у них, на базі одержаних у закладі освіти знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності.

1.2 Практика здобувачів освіти передбачає безперервність та послідовність її проведення при одержанні потрібного достатнього обсягу практичних знань і умінь відповідно до освітніх та кваліфікаційних рівнів.

1.3 У КЗ «Бериславський медичний коледж» ХОР при підготовці майбутніх медичних та фармацевтичних спеціалістів має місце навчальна, виробнича і переддипломна практики.

1.4 Під час проходження практики 1/3 від загального обсягу часу виділяється на самостійну роботу, яка включає удосконалення засвоєних практичних навичок, роботу в бібліотеці, написання історій хвороб та санітарно-освітню роботу.

Бази практики

2.1 Практика здобувачів освіти проводиться на базах аптечних та лікувально-профілактичних закладів, перелік яких затверджується наказом Департамента охорони здоров’я Херсонської обласної державної адміністрації.

2.2 Базами виробничих та переддипломних практик КЗ «Бериславський медичний коледж» ХОР є:

1. КУ «Бериславська ЦРЛ»;

2. КЗ «Бериславський районний центр ПМСД»;

3. КЗ «Херсонська міська клінічна лікарня ім.О.С.Лучанського»;

4. КЗ «Обласний територіальний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»;

5. Великоолександрівська ЦРЛ;

6. КЗ «Центр ПМСД Великоолександрівського району»;

7. КЗ «Центральна міська лікарня м. Нова Каховка»;

8. КЗ «Центр ПМСД м. Нова Каховка»;

9. КП «Великолепетиська ЦРЛ»;

10. КП «Великолепетиський центр ПМСД» Великолепетиської районої ради Херсонської області;

11. Каховська ЦРЛ;

12. КЗ «Каховський районний центр ПМСД»;

13. КЗ «Нововоронцовська ЦРЛ»;

14. КЗ «Нововоронцовський районний центр ПМСД»;

15. КЗ «Скадовська ЦРЛ»;

16. КЗ «Скадовський центр ПМСД» Скадовської районної ради;

17. КЗ «Чаплинська РЛ»;

18. КЗ «Чаплинський районний центр ПМСД»;

19. ДП «Каховське лісове господарство»;

20. Каховська центральна районна аптека №27;

21. ТОВ «Фарм кепітал трейд»;

22. КП «Центральна районна аптека №3 Суворовського району м.Херсон».

 

2.3 Здобувачі освіти можуть самостійно підбирати для себе місце проходження практики та підписавши відповідну угоду про співпрацю пропонувати керівництву коледжу його для використання.

2.4 Умовою якісної підготовки здобувачів освіти, під час проходження практики, є дотримання єдиних вимог до техніки виконання практичних навичок на базах лікувально-профілактичних та аптечних закладів. Контроль за дотриманням єдиних вимог забезпечують методичні і безпосередні керівники практики.

2.5 Тривалість робочого тижня студентів становить: 36 год безпосередньо в лікувально-профілактичному (аптечному) закладі і 18 год самостійної роботи.

3. Організація і керівництво практикою

3.1. Відповідальність за організацію, проведення і контроль практики покладається на керівника навчального закладу або уповноважену їм особу. Навчально-методичне керівництво і розробку програм практик забезпечують відповідні циклові комісії навчального закладу. Загальну організацію практики та контроль за її проведенням здійснює завідувач практики, який за рішенням керівника навчального закладу підпорядкований заступнику директора з навчальної роботи.

3.2 До методичного керівництва практикою здобувачів освіти залучаються викладачі циклових комісій, а також завідувачі відділень навчального закладу. На кожну групу здобувачів освіти від 4 чоловік і більше призначається методичний керівник.

3.3 Завідувач практики навчального закладу:

 • перед початком практики контролює підготовленість Баз практики та здійснює, до прибуття здобувачів освіти (практикантів), проведення відповідних заходів;
 • забезпечує проведення всіх організаційних заходів перед від’їздом здобувачів освіти на практику: інструктаж про порядок проходження практики, надання здобувачам освіти (практикантам) необхідних документів (направлення, програми, зразка щоденника, методичних рекомендації), перелік яких встановлений навчальним закладом;
 • повідомляє здобувачам освіти про систему звітності з практики, а саме: подання завіреного та правильно заповненого щоденника, виконання самостійної роботи та індивідуального завдання;
 • у тісному контакті з безпосереднім та методичним керівниками практики забезпечує високу якість її проходження згідно з програмою;
 • у складі комісії приймає заліки з практики;
 • подає керівництву навчального закладу письмовий звіт про проведення практики.

3.4 Розподіл здобувачів освіти на практику проводиться з урахуванням замовлень на підготовку спеціалістів і їх майбутнього місця роботи після закінчення навчання.

3.5. Бази практик, в особі їх перших керівників, разом з навчальним закладом несуть відповідальність за організацію, якість і результати практики здобувачів освіти.

3.6. Здобувачи освіти при проходженні практики зобов’язані:

 • до початку практики одержати від керівника практики консультації, щодо оформлення всіх необхідних документів;
 • своєчасно прибути на базу практики;
 • у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою практики і вказівками її керівників:
 • вивчити і суворо дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії;
 • нести відповідальність за виконану роботу;
 • своєчасно скласти залік захисту практики.


4. Підбиття підсумків практики

4.1 Після закінчення терміну практики здобувачі освіти звітують про виконання програми та індивідуального завдання. Загальна і характерна форма звітності за практику – це подання письмового звіту (щоденник), підписаного і оціненого безпосереднім керівником Бази практики. Звіт має містити відомості про виконання здобувачем освіти усіх розділів програми практики та індивідуального завдання. Оформляється звіт за вимогами, які встановлені навчальним закладом.

4.2 Звіт з практики захищається здобувачем освіти (з диференційованою оцінкою) в комісії, призначеній директором навчального закладу. До складу комісії можуть входити керівники практики від навчального закладу і Баз практики, викладачі циклової комісії, які викладали практикантам спеціальні дисципліни. У навчальному закладі залік приймає призначена комісія протягом перших десяти днів семестру, який починається після практики. Оцінка за практику вноситься в заліково-екзаменаційну відомість і в залікову книжку студента за підписами членів комісії.

4.3 Оцінка здобувача освіти за практику враховується стипендіальною комісією при визначенні розміру стипендії разом з його оцінками за результатом підсумкового контролю.

4.4 Здобувачу освіти, який не виконав програму практики без поважних причин, може бути надано право проходження практики повторно при виконанні умов, визначених навчальним закладом. Здобувач освіти, який  отримав негативну оцінку з практики в комісії, відраховується з навчального закладу.

4.5 Підсумки кожної практики заслуховуються на педагогічних радах навчального закладу або на нарадах циклових комісій не менше одного разу протягом навчального року.


Навчальна практика - ВІДКРИТИ

ДОКУМЕНТАЦІЯ ДЛЯ БАЗ ПРАКТИКИ

Заява - ЗАВАНТАЖИТИ

Зразок заповнення заяви - ЗАВАНТАЖИТИ

Угода - ЗАВАНТАЖИТИ

Зразок заповнення угоди - ЗАВАНТАЖИТИ

Табель безпосереднього керівника - ЗАВАНТАЖИТИ

Зразок заповнення табелю - ЗАВАНТАЖИТИ


ЩОДЕННИК ПРАКТИК "ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА"

Догляд за хворими та медична маніпуляційна техніка - ЗАВАНТАЖИТИ

Виробнича практика - ЗАВАНТАЖИТИ

Переддипломна практика - ЗАВАНТАЖИТИ


ЩОДЕННИК ПРАКТИК "СЕСТРИНСЬКА СПРАВА"

Виробнича практика - ЗАВАНТАЖИТИ

Переддипломна практика - ЗАВАНТАЖИТИ 


ЩОДЕННИК ПРАКТИК "ФАРМАЦІЯ"

Пропедевтична практика - ЗАВАНТАЖИТИ

Технологічна практика - ЗАВАНТАЖИТИ

Фармакогностична практика - ЗАВАНТАЖИТИ

Переддипломна практика - ЗАВАНТАЖИТИ
Працевлаштування випускників

З метою забезпечення безперервної ступеневої підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями «Молодший спеціаліст», «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр» Бериславським медичним коледжем укладено відповідні угоди про співпрацю з навчальними закладами ІІІ-ІV рівня акредитації:


 • Запорізьким державним медичним університетом,
 • Харківським національним медичним університетом,
 • Запорізьким приватним класичним університетом.

Цими угодами передбачена координація навчальних планів і програм, рецензування методичних матеріалів, організація спільної науково-дослідницької роботи, проведення стажування викладачів, організація спільних заходів науково-методичного характеру. Щорічно випускники коледжу вступають до вищезазначених навчальних закладів на спеціальності медичного профілю.
Налагоджена взаємодія коледжу з медичними та фармацевтичними установами Херсонської області для якісної практичної підготовки студентів.
Існує реальна можливість працевлаштування випускників за обраною спеціальністю в установах, закладах Херсонської області, що підтверджується управлінням охорони здоров’я Херсонської обласної державної адміністрації.


Форум


Ми в Facebook


Наш канал в Youtube


На даний момент 14 гостей на сайті

foot1

foot2

foot3

Наша адреса:
74300, м. Берислав,Херсонська область, вул.1 Травня, 173
тел./факс: 8(05546) 7-48-80; 7-57-06–приймальна; 7-54-69; 7-53-77–черговий, e-mail: medicbhs@ukr.net