Навчальна практика (Лабораторія)

Практичне навчання

Практика студентів комунального закладу «Бериславський медичний коледж» Херсонської обласної ради є невід’ємною складовою частиною процесу підготовки молодших медичних спеціалістів і проводиться на оснащених відповідним чином базах лікувальних закладів.

Мета і зміст практики


1.1. Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії, формування у них, на базі одержаних у вищому навчальному закладі знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності.

1.2. Практика студентів передбачає безперервність та послідовність її проведення при одержанні потрібного достатнього обсягу практичних знань і умінь відповідно до освітніх та кваліфікаційних рівнів.

1.3. У Берислвському медичному коледжі при підготовці молодших медичних спеціалістів має місце навчальна, виробнича і переддипломні практики.

1.4.  Під час проходження практики 1/3 від загального обсягу часу виділяється на самостійну роботу, яка включає удосконалення засвоєних практичних навичок, роботу в бібліотеці, написання історій хвороб та санітарно-освітню роботу.

Бази практики


2.1. Практика студентів проводиться на базах лікувально-профілактичних закладів, затверджених наказом по департаменту охорони здоров’я обласної держадміністрації, відповідно до вимог  програми на 5 років.

2.2.   Базами проходження практики можуть бути:


 • обласні клінічні лікарні;
 • спеціалізовані лікувальні заклади;
 • міські клінічні лікарні;
 • центральні районні лікарні;
 • районні лікарні;
 • міські лікарні;
 • медико-санітарні частини;
 • госпіталі;
 • станції швидкої медичної допомоги;
 • аптеки;
 • фармацевтичні фабрики, заводи;
 • аптечні склади (бази);
 • спеціалізовані приватні установи, які мають ліцензію на роздрібну реалізацію лікарських засобів;
 • місцеві природні угіддя;
 • присадибні ділянки навчального закладу;
 • лісництва;
 • ботанічні сади;
 • агробіостанції.

Базами проходження виробничої та переддипломної практики студентами комунального закладу «Бериславський медичний коледж» Херсонської обласної ради спеціальностей «Лікувальна справа» і «Сестринська справа» на 2013 – 2017 н. р. затверджено:

1. КУ «Бериславська ЦРЛ»

2. Великоолександрівська ЦРЛ

3. Великолепетиська ЦРЛ

4. КЗ «Верхньорогачицька ЦРЛ»

5. КЗ «Високопільська ЦРЛ»

6. Горностаївська ЦРЛ

7. КЗ «Іванівська ЦРЛ»

8. Каланчацька ЦРЛ

9. Каховська ЦРЛ

10. КЗ «Центральна міська ліікарня м. Нова Каховка»

11. Нижньосірогозька ЦРЛ

12. КЗ «Нововоронцовська ЦРЛ»

13. Скадовська ЦРЛ

14. КП «Цюрупинська ЦРЛ»

15. Чаплинська ЦРЛ

2.3. Умовою якісної підготовки студентів під час проходження практики є дотримання єдиних вимог до техніки виконання маніпуляцій на базах лікувально-профілактичних закладів, які забезпечуються співпрацею методичних, загальних і безпосередніх керівників. Тривалість робочого тижня студентів становить 36 год і 18 год для самостійної роботи.

2.4. На період практики студентів розподіляють за графіком по декілька осіб на робочі місця.

2.5. Студенти можуть самостійно з дозволу відповідних циклових комісій підбирати для себе місце проходження практики і пропонувати його для використання.


3. Організація і керівництво практикою


3.1. Відповідальність за організацію, проведення і контроль практики покладається на керівників вищих навчальних закладів. Навчально-методичне керівництво і виконання програм практик забезпечують відповідні циклові комісії навчального закладу. Загальну організацію практики та контроль за її проведенням здійснює завідувач практики, який за рішенням керівника навчального закладу підпорядкований заступнику директора з навчально-виробничої роботи.

3.2. До керівництва практикою студентів залучаються досвідчені викладачі циклових комісій, а також завідувачів ідділень навчального закладу, які брали безпосередню участь у навчальному процесі, по якому проводиться практика, на кожну групу студентів від 4 чоловік і більше призначається методичний керівник.

3.3. Керівник практики відвищогонавчального закладу:


 • перед початком практики контролює підготовленість баз практики та вважає за потребу до прибуття студентів-практикантів проведення відповідних заходів;
 • забезпечує проведення всіх організаційних заходів перед від’їздом студентів на практику: інструктаж про порядок проходження практики та з техніки безпеки, надання студентам-практикантам необхідних документів (направлення, програми, щоденник, календарний план, індивідуальне завдання, методичні рекомендації чи інші), перелік яких встановлений навчальним закладом;
 • повідомляє студентів про систему звітності з практики, прийняту цикловою комісією, а саме: подання письмового звіту, подання завіреного та правильно заповненого щоденника, виконання самостійної роботи та індивідуального завдання;
 • у тісному контакті з керівником практики від бази практики забезпечує високу якість її проходження згідно з програмою;
 • контролює забезпечення нормальних умов праці і побуту студентів та проведення з ними обов’язкових інструктажів з охорони праці і технікибезпеки;
 • контролює виконання студентами-практикантами правил внутрішнього трудового розпорядку, веде або організовує ведення табеля відвідування студентами бази практики;
 • у складі комісії приймає заліки з практики;
 • подає письмовий звіт про проведення практики із зауваженнями і пропозиціями щодо поліпшення практики студентів.

3.4. Розподіл студентів на практику проводиться з урахуваннямзамовлень на підготовку спеціалістів і їх майбутнього місця роботи після закінчення навчання.

3.5. Бази практик в особі їх перших керівників разом з вищими навчальними закладами несуть відповідальність за організацію, якість і результати практики студентів

3.6. Студенти навчального закладу при проходженні практики зобов’язані:

 • до початку практики одержати від керівника практики від навчального закладу консультації, щодо оформлення всіх необхідних документів;
 • своєчасно прибути на базу практики;
 • у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою практики і вказівками її керівників:
 • вивчити і суворо дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії;
 • нести відповідальність за виконану роботу;
 • своєчасно скласти залік з практики.


4. Підбиття підсумків практики


4.1. Після закінчення терміну практики студенти звітують про виконання програми та індивідуального завдання. Загальна і характерна форма звітності студента за практику – це подання письмового звіту, підписаного і оціненого безпосередньо керівником від бази практики. Письмовий звіт разом з іншими документами, установленими навчальним закладом (щоденник, характеристика та інше), подається на рецензування керівнику практики від навчального закладу. Звіт має містити відомості про виконання студентом усіх розділів програми практики та індивідуального завдання, мати розділи з питання охорони праці, висновки і пропозиції. Оформляється звіт за вимогами, які встановлені навчальним закладом.

4.2. Звіт з практики захищається студентом (з диференційованою оцінкою) в комісії, призначеній завідувачем циклової комісії або заступником директора навчального закладу. До складу комісії входять керівники практики від вищого навчального закладу і, за можливості, від баз практики, викладачі циклової комісії, які викладали практикантам спеціальні дисципліни. Безпосередні і загальні керівники пратики від базових лікувально-профілактичних закладів приймають залік у студентів на базах практики в останні дні її проходження.У навчальному закладі залік приймає призначена комісія протягом перших десяти днів семестру, який починається після практики. Оцінка за практику вноситься в заліково-екзаменаційну відомість і в залікову книжку студента за підписами членів комісії.

4.3. Оцінка студента за практику враховується стипендіальною комісією при визначенні розміру стипендії разом з його оцінками за результатом підсумкового контролю.

4.4. Студенту, який не виконав програми практики без поважних причин,може бути надано право проходження практики повторно при виконанні умов, визначених навчальним закладом. Студент, який востаннє отримав негативну оцінку з практики в комісії, відраховується з вищого навчального закладу.

4.5. Підсумки кожної практики обговорюються на засіданнях цикловоих комісій, а загальні підсумки практики підбиваються на педагогічних радах навчального закладу або на нарадах циклових комісій не менше одного разу протягом навчального року.

План роботи виробничої практики на 2016/2017 навчальний рік - ПЕРЕГЛЯНУТИ

Навчальна практика - ВІДКРИТИ

ДОКУМЕНТАЦІЯ ДЛЯ БАЗ ПРАКТИКИ

Заява - ЗАВАНТАЖИТИ

Зразок заповнення заяви - ЗАВАНТАЖИТИ

Угода - ЗАВАНТАЖИТИ

Зразок заповнення угоди - ЗАВАНТАЖИТИ

Табель безпосереднього керівника - ЗАВАНТАЖИТИ

Зразок заповнення табелю - ЗАВАНТАЖИТИ


ЩОДЕННИК ПРАКТИК "ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА"

Догляд за хворими та медична маніпуляційна техніка - ЗАВАНТАЖИТИ

Виробнича практика - ЗАВАНТАЖИТИ

Переддипломна практика - ЗАВАНТАЖИТИ


ЩОДЕННИК ПРАКТИК "СЕСТРИНСЬКА СПРАВА"

Виробнича практика - ЗАВАНТАЖИТИ

Переддипломна практика - ЗАВАНТАЖИТИ 


ЩОДЕННИК ПРАКТИК "ФАРМАЦІЯ"

Пропедевтична практика - ЗАВАНТАЖИТИ

Технологічна практика - ЗАВАНТАЖИТИ

Фармакогностична практика - ЗАВАНТАЖИТИ

Переддипломна практика - ЗАВАНТАЖИТИ
Працевлаштування випускників

З метою забезпечення безперервної ступеневої підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями «Молодший спеціаліст», «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр» Бериславським медичним коледжем укладено відповідні угоди про співпрацю з навчальними закладами ІІІ-ІV рівня акредитації:

 • Запорізьким державним медичним університетом,
 • Луганським державним медичним університетом,
 • Кримським державним медичним університетом,
 • Запорізьким приватним класичним університетом.

Цими угодами передбачена координація навчальних планів і програм, рецензування методичних матеріалів, організація спільної науково-дослідницької роботи, проведення стажування викладачів, організація спільних заходів науково-методичного характеру. Щорічно випускники коледжу вступають до вищезазначених навчальних закладів на спеціальності медичного профілю.
Налагоджена взаємодія коледжу з медичними та фармацевтичними установами Херсонської області для якісної практичної підготовки студентів.
Існує реальна можливість працевлаштування випускників за обраною спеціальністю в установах, закладах Херсонської області, що підтверджується управлінням охорони здоров’я Херсонської обласної державної адміністрації.

Форум


Ми в Facebook


TwitterНаш канал в Youtube


На даний момент 26 гостей на сайті
Статистика

info

foot1

foot2

foot3

Наша адреса:
74300, м. Берислав,Херсонська область, вул.1 Травня, 173
тел./факс: 8(05546) 7-48-80; 7-57-06–приймальна; 7-54-69; 7-53-77–черговий, e-mail: medicbhs@ukr.net

Яндекс цитирования Украинский портАл МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов Рейтинг@Mail.ru