Комунальний заклад

  Бериславський медичний фаховий коледж

  Херсонської обласної ради

       

  Методичне об'єднання кураторів

    

   

  Людмила Олександрівна Сьомик-Жураківська

  голова методичного об'єднання кураторів,

  спеціаліст вищої  категорії

   

   Одним із ключових питань діяльності закладу сьогодні є методична робота з кураторами, головне завдання якої полягає в розвитку сучасного педагогічного мислення куратора, підвищенні його мотивації на самоосвіту, формуванні в педагога якостей інноваційної особистості.

  Методичне  об’єднання кураторів академічних груп (МОК) – структурний підрозділ внутрішньоколеджної системи управління виховним процесом та  координує науково – методичну та організаційну роботу кураторів груп та взаємодіє з іншими підрозділами в системі поза- аудиторної  виховної роботи і забезпечує її організацію на рівні студентської  академічної  групи.

  Керівництво методичним об’єднанням кураторів груп здійснює голова методичного об’єднання. До складу МОК у 2023-2024 н.р входять 17 кураторів академічних груп, досвідчених педагогів та медиків, які у своїй роботі з молоддю пріоритетними якостями вважають національну гідність, громадянську відповідальність, духовність, милосердя, співчуття, любов до обраної професії.

  Якісний склад членів методичного об’єднання:

  викладачі вищої категорії – 2

  викладачі І категорії – 5

  викладачі ІІ категорії – 3

  звання «Старший викладач» мають – 3

  звання «Викладач-методист» мають – 3,

  що свідчить про потужний методичний досвід й високий рівень професіоналізму членів методичного об’єднання.

  Діяльність методичного об’єднання кураторів регламентують такі нормативно – правові документиКонституція України, Закон України «Про вищу освіту»,  Закон України «Про освіту»,  Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012 – 2021 роки, «Національна доктрина розвитку освіти  в ХХІ столітті»,  Державна національна програма «Освіта. Україна ХХІ століття», Положення про державний вищий навчальний заклад, Концепція національного виховання студентської молоді, Концепція національно – патріотичного виховання молоді, укази Президента та постанови Кабінету Міністрів України, накази Міністерства освіти і науки України, накази директора коледжу, поточна документація закладу щодо організації навчально – виховного процесу, Статут комунального закладу «Бериславський медичний коледж» Херсонської обласної ради, комплексний план  роботи коледжу на поточний навчальний рік, план роботи МОК на поточний навчальний рік.

  Завдання методичного об’єднання кураторів :

  1. Підвищення теоретичного, науково – методичного рівнів підготовки кураторів із питань психології та педагогіки виховної роботи.
  2. Організація програмно – методичного супроводу виховної роботи в групах, яка сприяє удосконаленню та підвищенню ефективності виховної роботи в коледжі.
  3. Інформування про нормативно – правову базу, що регулює роботу кураторів груп.
  4. Забезпечення виконання єдиних підходів до виховання та соціалізації студентів, формування мотивації викладачів із метою удосконалення професійної компетентності.
  5. Озброєння кураторів сучасними виховними технологіями та знаннями сучасних форм і методів роботи.
  6. Координація, планування, організація та педагогічний аналіз виховних заходів у колективах груп.
  7. Всебічний розвиток індивідуальності студента на підставі виявлення її задатків і здібностей, формування ціннісних орієнтацій, задоволення потреб та інтересів.
  8. Сприяння становленню та розвитку системи виховної роботи кураторів груп.
  9. Рейтингове оцінювання виховної роботи членів педагогічного колективу.
  10. Вивчення, узагальнення та розповсюдження передового педагогічного досвіду  роботи кураторів.
  11. Організація допомоги студентам у навчанні, громадській діяльності через роботу кураторів у студентських групах; сприяння розвитку студентського самоврядування і  творчих здібностей студентів; формування організаторських навичок.

  Робота  методичного об’єднання кураторів здійснюється  за планом, складеним на поточний  рік.

  Засідання методичного об’єднання кураторів проводяться   щомісяця з метою інформування та планування роботи. На засіданнях методичного об’єднання обговорюються проблеми навчально-виховної діяльності, над якими працює колектив кураторів Бериславського медичного фахового коледжу, здійснюється  методична допомога кураторам у вихованні молоді. Розглядаються  питання:

  1. Оформлення документації; участь студентів у гуртках та секціях; створення та оновлення соціальних паспортів; особливості роботи кураторів груп І курсу у зв’язку з адаптацією першокурсників до умов навчання; оновлення роботи волонтерського загону «Милосердя»; обстеження умов проживання студентів на приватних квартирах.
  2. Профілактика суїциду серед студентської молоді.
  3. Виховання правової відповідальності у студентів.
  4. Організація студентського самоврядування в групі
  5. Особливості роботи кураторів груп І курсу у зв’язку з адаптацією першокурсників до умов навчання
  6. Співпраця навчальної частини з кураторами груп у виховній роботі
  7. Формування фахової культури мовлення студентів – необхідність і результат читання медичної літератури
  8. Психологічні особливості спілкування куратора з батьками студентів
  9. Різноманітність форм заохочення й відзначення кращих студентів як стимул посилення активності роботи в групі
  10. Робота із  формування культурного, морального-етичного  спілкування студентів між собою
  11. Зовнішній вигляд студентів – обличчя навчального закладу.

  За звітний період кураторами велася  робота із оформлення документації:

  -         Створено соціальні паспорти студентів кожної групи, які містять розгорнуту інформацію про кожного студента.

  -         Ведуться журнали кураторів кожної академічної групи, що містять список студентів, інформацію про них, план роботи куратора, індивідуальна робота, проведена  зі студентами та робота з батьками, звіт куратора про роботу протягом навчального року. Наявність  журналів робить роботу куратора організованою, чіткою, визначеною, контрольованою.

  -         Кожним куратором ведеться також журнал реєстрації інструктажів із безпеки життєдіяльності студентів, де записуються інструктажі, проведені куратором. Це забезпечує збереження життя та охорону  здоров’я студентів.

  Ведеться електронний журнал успішності студентів , який щомісячно  оновлюється.

  Важливим чинником проведення інформаційної, адаптаційної, професійно-орієнтовної, виховної, культурно-просвітницької роботи в студентській групі є кураторські години.

  Години спілкування проводяться відповідно до графіка , який складається один раз на два тижні головою методичного об’єднання кураторів.  Але спілкування куратора з групою цим не обмежується: куратори спілкуються зі студентами своєї групи,  спільно відвідуючи  загальноколеджні заходи, що проводяться іншими групами.

  Адміністрація коледжу систематично  контролює  проведення кураторських годин, заповнює листки відвідування, де здійснюється детальний аналіз проведеної години спілкування.

  Методичне об’єднання кураторів тісно співпрацює з бібліотекою коледжу. Для допомоги кураторам в бібліотеці  створено каталог матеріалів з питань профілактики СНІДу, тютюнопаління, наркоманії, алкоголізму; систематично оновлюються виставки книжок з актуальних тем; створено  збірку матеріалів «На допомогу куратору».

  Систематично здійснюється контроль і за проживанням студентів у гуртожитку та на приватних квартирах. Студентів, що проживають на приватних квартирах, відвідує куратор спільно зі студрадою групи  на початку навчального семестру, про що складається  акт обстеження умов проживання. За умови зміни студентом квартири, акти обстежень поновлюються. Куратори постійно тримають на контролі будь-який рух студентів. Усі дані про студентів є в соціальному паспорті, який оформлюється на групу.

  У рамках трудового виховання куратори груп залучають студентів коледжу до прибирання закріплених за академічними групами аудиторій та прилеглої території. Трудовий десант організовується щотижня. Кожна група прибирає свою ділянку, закріплений кабінет, територію біля гуртожитку. Ця робота налагоджена добре. Медична сестра коледжу здійснює контроль за прибиранням кабінетів .Дані заносяться  у відповідну таблицю санітарного стану . Спостерігається динаміка росту  в сторону покращення відповідальності студентів за чистоту кабінетів .

  Діяльність методичного об’єднання кураторів оперативно висвітлюється на сайті коледжу.

  Куратор має бути яскравою, інтелігентною, неповторною особистістю, носієм загальнолюдських цінностей, глибоких і різноманітних знань. Він мусить  прагнути до постійного вдосконалення, духовного зростання. Становлення таких якостей особистості педагога  забезпечує методична робота з кураторами як складова частина всієї методичної роботи закладу. Куратор для студента є тією людиною, яка особистим прикладом вчить студента дбати про своє життя . цінувати кожну його  мить, не втрачаючи надаремне жодної хвилини. Адже із втраченого часу складається втрачене життя. А куратори допомагають студентам упорядкувати життєвий ритм та знайти свою правильну дорогу, стати щасливим, успішними.

  Методичне об’єднання кураторів груп є однією з прогресивних ланок роботи навчального закладу. Застосовуючи індивідуальний підхід до особистості студента, куратори розвивають комунікативні здібності студентів, активізують ініціативність, формують лідерські якості та навички роботи в колективі, сприяють виявленню творчих здібностей, а відтак розвивають професійну компетенцію майбутніх медиків.

   

  foot1

  foot2

  foot3

  Наша адреса
  74300, м. Берислав, Херсонська область,  вул.Героїв України, 173
  тел./факс:  8 (05546) 7- 48- 80;  7- 57- 06 – приймальна; 7- 54 - 69;  7- 53 - 77 – черговий,
  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  © 2024 Бериславський медичний коледж